POLITYKA
PRYWATNOŚCI I COOKIES

SKLEPU
INTERNETOWEGO

https://blachara.com.pl

 1. Informacje
  ogólne

 1. Niniejszy
  dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym
  https://blachara.com.pl
  (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych w
  Sklepie Internetowym jest White Dragon Iga Łastowska, z siedzibą
  przy: ul. Szwoleżerów 38, 96-100 Skierniewice, działający pod
  numerem NIP: 8361789591, REGON: 520097400, e-mail:
  sklep@blachara.com.pl.

 1. Dane
  osobowe


 1. Dane
  osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
  aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
  2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Administrator
  zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu
  Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest
  warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich
  niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w
  sklepie.

 3. Administrator
  może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w
  celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do
  zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np.
  o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w
  celach bezpieczeństwa.

 4. Administrator
  dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i
  informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu
  Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i
  stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze
  programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich
  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i
  zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich
  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane
  osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).

Dane
osobowe będą:

 1. przetwarzane
  zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
  której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i
  przejrzystość”);

 2. zbierane
  w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
  nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze
  przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do
  celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
  statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za
  niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

 3. adekwatne,
  stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
  których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

 4. prawidłowe
  i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

 5. przechowywane
  w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
  dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
  celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można
  przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane
  wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
  badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na
  mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną
  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy
  niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób,
  których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

 6. przetwarzane
  w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z
  prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
  uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
  organizacyjnych („integralność i poufność”).

 1. W
  ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających
  jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę
  Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa
  spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do
  Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym
  podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do
  przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

 1. Podstawy
  prawne

 1. Podstawą
  przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim
  konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność
  podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6
  ust. 1 lit. b) RODO).

 2. Po
  wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania
  informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania
  telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego.

 3. W
  pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na
  podstawie:

 1. obowiązujących
  przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych
  Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit.
  c) RODO);

 2. niezbędności
  do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
  przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także
  za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania
  odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz
  statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane
  osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów
  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i
  zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą
  przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych
  oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 1. Dane
  osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy

 1. Zapewniamy,
  że gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest
  zgodne z prawem. W związku z tym do celów wymienionych poniżej
  wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest
  jeden z następujących warunków:

 1. Wyraziłeś
  na to zgodę;

 2. Potrzebujemy
  Twoich danych osobowych do wykonania umowy, którą z nami
  zawierasz, na przykład przy zakupie produktu za pośrednictwem
  strony internetowej;

 3. Musimy
  przestrzegać zobowiązań prawnych;

 4. Musimy
  chronić Twoje żywotne interesy;

 5. Twoje
  dane są niezbędne do interesu publicznego lub

 6. Mamy
  uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administrator
  może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne
  do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania
  stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą
  elektroniczną m. in.:

a)
nazwisko i imiona Klienta;

b)
adres miejsca zamieszkania klienta;

c)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa
w pkt b;

d)
adresy elektroniczne Klienta;

e)
adres IP;

f)
informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu na jakim jest
przeglądany sklep internetowy;

 1. Odbiorcy
  danych osobowych

 1. Odbiorcami
  danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie
  Sprzedawcy zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy
  wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań
  informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy
  świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych,
  dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione
  organy państwowe.

 2. Przekazujemy
  dane osobowe naszym sprawdzonym partnerom, z którymi współpracujemy
  w zakresach niezbędnych do realizacji sprzedaży zakupionych przez
  klientów produktów.

 3. Podmiotem
  świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z
  siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6.

 1. Twoje
  prawa w ochronie danych osobowych

 1. Z
  uwagi na dobrowolny charakter podania przez swoich danych osobowych,
  masz prawo

 2. dostępu
  do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)

 3. sprostowania
  swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

 4. usunięcia
  swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art.
  17 RODO)

 5. ograniczenia
  przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

 6. przenoszenia
  swoich danych osobowych (art. 20 RODO)

 7. do
  sprzeciwu -art. 21 RODO)

 1. W
  przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.

 2. W
  każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być
  cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez
  Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Naruszenie
  ochrony danych osobowych

 1. W
  przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez
  zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po
  stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu –
  (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało
  prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw
  lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi
  nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza
  wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony
  danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
  wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki
  zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 1. POLITYKA
  COOKIES

 1. Sprzedawca
  używa plików cookies.

 2. Pliki
  Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do
  korzystania ze stron internetowych.

 3. Stosowane
  przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń
  Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
  przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
  niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki
  te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
  Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu
  Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę
  domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  oraz przypisaną wartość.

 4. Z
  uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies :

 1. niezbędne:
  konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki
  przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora
  (art.6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. statystyczne:
  pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać
  preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w
  serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i
  platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę
  użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 3. marketingowego:
  pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do
  preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane
  kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o
  dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Pliki
  „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w
  szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych
  do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W
  tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji
  Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 2. W
  zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez
  sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować
  informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy
  narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/.

 3. Użytkownik
  może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
  plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i
  uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia
  Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
  Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
  internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą
  zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
  automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach
  przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
  zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne
  są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 4. Aby
  dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak
  wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać
  z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat
  możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
  Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
  podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet
Explorer / Microsoft Edge

 1. Ograniczenie
  stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 2. Serwis
  zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie,
  które pochodzą z serwerów zewnętrznych.

 3. Korzystamy
  z usług:

 1. Google
  Analytics, dostarczanych przez Google Inc.
  (1600
  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 2. Google
  Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow
  Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam,
  remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

Administrator
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności z
cookies.